Літературні напрями і течії

Визначення в літературній енциклопедії

Літературні напрями і течії

Художньо-стильові напрями і течії в літературі

Перед тим як розбиратись із конкретними літературними напрямами, методами, стилями, спочатку слід довідатися, як тлумачаться в теорії літератури ці поняття.


Художній метод — це сукупність принципів ідейно-художнього пізнання та образного відтворення світу, спосіб осягнення дійсності засобами мистецтва. В історії літератури виділяють такі художні методи: бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм. Кожний художній метод (за винятком модернізму) має відповідний літературний напрям. Напрям користується певним методом, заснованим на ньому.


Літературний напрям — це конкретно-історичне втілення художнього методу, що проявляє себе в ідейно-естетичній спільності групи письменників у певний період часу. Літературний напрям є своєрідним синтезом (поєднанням) художнього методу та індивідуального стилю письменника. Категорія напряму передбачає об'єднання митців на основі єдиного методу, а також певну схожість індивідуальних стилів. Кожному літературному напрямові відповідає сукупність творів, які мають спільні, характерні риси. У межах одного літературного періоду може виступати кілька літературних напрямів, наприклад, у Просвітництві — класицизм, рококо, сентименталізм. Назва домінантного (провідного) напряму нерідко стає назвою цілого періоду, а його часові межі — межами періоду (бароко, романтизм, модернізм).


Основні літературні напрями:

 • бароко (XVII — XVIII ст.);
 • класицизм (XVIII — початок XIX ст.);
 • сентименталізм (друга половина XVIII — початок XIX ст.);
 • романтизм (кінець XVIII — початок XIX ст.);
 • реалізм (друга половина XIX ст.);
 • модернізм (кінець XIX — XX ст.);
 • імпресіонізм, символізм, неоромантизм, імажинізм, футуризм, акмеїзм, експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм, екзистенціалізм тощо;
 • постмодернізм (з 1980-х pp.).


Літературні напрями можуть мати складові частини. Ці розгалуження напрямів називають течіями чи школами.


Стиль — сукупність ознак, які характеризують твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру письменника. Поняття стилю сьогодні є багатогранним. У літературознавстві також спостерігається багатозначність цього поняття. Дослідники розглядають:

 • стиль доби; стиль напряму й течії;
 • стиль письменника і стиль певного періоду його творчості; стиль твору і стиль його окремого елемента.


Найпоширенішим у науці про літературу є розуміння стилю як індивідуальної творчої манери, "творчого обличчя" окремого письменника. Отже, індивідуальний стиль — це прояв сукупності особливих істотних ознак таланту письменника в конкретному художньому творі чи у всій його творчості, індивідуальне втілення художнього методу.

Літературні напрями і течії:

Додаткова література:

 1. Яременко В. Визначальні художньо-стильові напрями і течії в літературі XX ст. // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: В 4 кн. — К., 2003. — Кн. 1.
 2. Історія української літератури XX століття: У 2 кн. / За ред. В.Г. Дончика. — К, 1998. — Кн. 1.
 3. Агеева В. Українська імпресіоністична проза. — К, 1994.
 4. Гундорова Т. Проявлення Слова. Дискусія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. — К., 1997.
 5. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. — К, 1991.
 6. 6. Українська літературна енциклопедія. — К., 1990.